احسان حضرتی  
[ ۹۶/۱۰/۷ در ساعت ۱۵:۱۳  ]

چه شباهت دلپذیریست میان فرمایش جناب حاءری و این بیت از طالب آملی که:
تا مژه بستیم قیامت رسید
مرگ چه خواب سبکی بوده است!...
زنده باشید و سربلند آقای دکتر عزیز!
*********
درود بسیار لطیف!محمد  
[ ۹۶/۱۰/۷ در ساعت ۱۴:۳۷  ]

رضوان خدا بر ایشان. من از اعضای دفتر آیت الله حائری هستم.
در جلسه ای نه چندان عمومی، حرف از شما شد. فرمودند من بنا ندارم بر علیه از آقای مهاجرانی علنی حرف بزنم. چون امید دارم ایشان به دامن انقلاب برگردد.
نمیدانم چرا. اما گویا به برگشت شما امید زیادی داشتند.
*********
درود! البته من از انقلاب بر نگشته ام! از ظلم برگشته ام!
ظلم و ریا و دروغمحمد  
[ ۹۶/۱۰/۷ در ساعت ۱۴:۳۷  ]

رضوان خدا بر ایشان. من از اعضای دفتر آیت الله حائری هستم.
در جلسه ای نه چندان عمومی، حرف از شما شد. فرمودند من بنا ندارم بر علیه آقای مهاجرانی علنی حرف بزنم. چون امید دارم ایشان به دامن انقلاب برگردد.
نمیدانم چرا. اما گویا به برگشت شما امید زیادی داشتند.

: