مریم  
[ ۹۶/۱/۱۰ در ساعت ۰۱:۴۳  ]

بسیار پیشنهاد خردمندانه ای است.ممنون.
گویند اصلی ترین واژه در شاهنامه همان کلمه و حضور خرد است.و فردوسی خود مغ بزرگ خرد.
سوالی ؟خرد جاودان که رحمت جاودان نیز هست آیا تشدیدی در محبت دارد یا رحمت او ازلی و مطلق است و مساوی؟در واقع پیامبران و مغان خرد را نیز در پای خلق گمراه و بیراه فدا و اهدا می کند.پس عشق او علی السویه است؟به غریب و قریب و صالح و خطا کار،کامل و نا قص؟چطور گویند حب نبی به علی خاص بوده؟

: