دشتی آبادانی  
[ ۹۵/۹/۱۷ در ساعت ۱۳:۳۱  ]

سقراط همسری داشت که در تاریخ به بدخویی شهرت یافته ، سقراط خود در این باره به شاگردان و مریدان می گفته : ترجیح دادم که همین زن شریک زندگیم باشد تا به بردباری عادت کنم زیرا با او به سر آوردن مرا با تحمل ناگواری ها آشنا می کند و معاشرت با مردم را قابل تحمل، بلکه رضایت بخش می سازد.

روزی این زن بر سقراط خشمناک شد و زبان به دشنام و بدگویی به روی او گشود. آرامش و بی خیالی سقراط کاسخ صبر زن را لبریز کرد و او ظرفی را که پر از آبی آلوده بود، برداشت و به روی سقراط افکند. سقراط تنها پاسخی که به این رفتار همسرش داد، این بود که گفت: عجیب نیست اگر پس از رعد، باران ببارد!

از خود گذشتگی یک صفت نفسانی است ، مقامات بعد از قبول مسئولیت باید

بردباری خود را بیشتر کنند
*******
درود بسیار لطیف!

: