مریم  
[ ۹۳/۱۲/۳ در ساعت ۱۹:۴۸  ]

ممنون که می نویسیدایرانی  
[ ۹۳/۱۲/۱ در ساعت ۰۸:۳۱  ]

آه دل مظلوم به سوهان ماند
گرخودنبردبرنده راتیزکندآزاد  
[ ۹۳/۱۱/۲۸ در ساعت ۱۴:۰۲  ]

افسوس که این مزرعه راآب گرفته
دهقان مصیبت زده راخواب گرفته
خون دل مارنگ می ناب گرفته
وزسوزش تب پیکرمان تاب گرفته
رخسارهنرگونه ی مهتاب گرفته
چشمان خردپرده زخوناب گرفته
ادیب الممالک فرهانی

: