آذر  
[ ۹۳/۱۰/۲۵ در ساعت ۲۱:۲۰  ]

من موافق نظر شما هستمامیرحسین  
[ ۹۳/۱۰/۱۱ در ساعت ۰۲:۲۵  ]

حساسیت هادرموردانتشارات امیدایرانیان به خاطرشخص خانم جملیه کدیورنیست!
باسلام
کتاب هایی که توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده نیزمجوزتجدیدچاپ گرفتند؟!
سپاس

: