...  
[ ۹۳/۱۰/۱۰ در ساعت ۰۳:۱۷  ]

باسلام
درجستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری بنیانگذارانتشارات امیرکبیررامی خوانم.ایشان اکنون95سال سن داردمن جزنسل سوم انقلاب هستم.اصلااتفاق های انقلاب راندیده ام ولی نسبت به سنم خوب خوانده ام وبه یاری خدامی خوانم! جان کلام این است که انتشارات امیرکبیربانام آقای جعفری گره خورده است.نمی شودتاریخ راتحریف کرد.کسانی که نظرآقای احمدی نژادبه آن هانزدیک بودبایدجواب گوی مسایل امروز باشند.اختلاس های میلیاردی، مشکلات ارزی وجمشیدبسم الله که اصلاوجودخارجی ندارد.دانش جویانی که به خاطرمشکلات ارزی وتحریم بانکی بازندگی شان بازی شد.اخراج جوانان نخبه ای که به خاطرجوان بودنشان فقط شعاردادندوازدانش گاه اخراج شدندوالان بوتیک زده اند.حال بیابااین هاازدین وانقلاب بگو.به فرموده ی مهندس موسوی کارخانه ی ضدانقلاب پروری!دورگردون گردوروزی برمرادمانگشت..دایمایکسان نماندحال دوران غم نخور
این راهم بگویم که هرروزبرای سلامتی مقام معظم رهبری دعامی کنم چون به اوضاع نیک واقفم!
جالب است سایت بی بی سی وویکی پدیاو...دربسیاری ازمواقع فیلترنیست ولی مکتوب و...هم چنان فیلتر!دشمن خویشیم ویارآن که مارامی کشد...

: