احسان  
[ ۹۲/۸/۲ در ساعت ۱۸:۵۳  ]

غدیز فرصتی است برای عاقبت اندیشی و دیدن سرنوشت آنانی که با توسل به زور و مقبولیت خویش، حق را انکار کردند و بر باطل خود پای فشردند. تا انجا پیش رفتند که بزرگ اندیشمند صدر اسلام را نامسلمان نیز خواندند. امروزه اما تاریخ به شکل دیگری تکرار میشود. دغدغه مندان علم دینی را به چوب تبعیت از آموزههای لیبرالیسم و رسوب افکار غربی در اندیشه شان تارانده اند. آن قدر بر قباحت کار افزودند که حتی برخی فرزندان عالم این سرزمین را آماج تهمتهای اخلاقی قرار دادند. و مکروا و مکر الله ..... این نیز بگذرد.

: