احسان  
[ ۹۲/۶/۲۲ در ساعت ۱۲:۲۶  ]

آیا اساسا تغییر رای مذموم است ؟ اگر این چنین نیست چرا تیشه تخریب در دست گرفته و زبان به عتاب گشوده اید و در مذمت تذبذب قلم فرسایی نموده اید. به جای تذبذب بفرمایید تهذب. بفرمایید تعقل. بفرمایید تشکر از شهردار پرکار.

: