مركز آگاه سازى احزاب  
[ ۹۱/۱۱/۱ در ساعت ۲۰:۱۳  ]

جناب آقاى عسگراولادى باب گفتگو پيرامون نامزدهاى اصلاح طلب و انتخابات دوره قبل رياست جمهورى را به خوبي در عرصه سياسي گشوده اند و عليرغم تحمل فشارهاى مختلف در جناح اصولكرا توسط عناصر و عوامل وابسته به ضابطين و جرياني كه فعاليت سياسي خود را با پوشش دستگاههاى متعلق به نظام سامان مي دهند منابع خود را بين جناحها توزيع نموده و در مواقع خاص بعنوان سخنگويان در درون تشكل ها و مجموعه هاى سياسي به واكنش در راستاى منويات حزب بي تابلو عمل مي نمايند. بنظر مي رسد مجموعه تشكل ها و نيروهاى اصيل اصلاح طلب و مجموعه هاى مستقل و اصيل اصولگرا، مي بايست از فضاى تماشاچي در اين عرصه خارج شوند و با خطاب قرار دادن آقاى عسگراولادى در همان فضاى گفتماني ارائه شده توسط ايشان، پاسخ مستند به نامه هاى ادعايي افرادى چون ميثم نيلي، صالح اسكندرى و... داده شود. پاسخ هايي كه خارج از چارچوب گفتماني آقاى عسگراولادى باشد، اقدامي بدلي خواهد بود. لذا حرف حق را بايد از راه حق و با ادبيات انقلاب و اخلاق اسلامي زد و متوجه بود كه جريان بي تابلو پنهان آشكار حربه ايي جز نشان دادن مدافعين انقلاب به مهاجمين عليه نظام و رهبرى براى خواص و عوام جامعه ندارد. لذا منابع آنان بدنبال استفاده از چنين حربه ايي است كه متاسفانه شاه بيت عمليات رواني آنان مي باشد.   " مركز آگاه سازى احزاب" / لطفادر توزيع اين مطلب براى افراد موثر بكوشيد/