علی رفیع  
[ ۹۰/۴/۱۴ در ساعت ۲۱:۴۱  ]

سلام خانم کدیور اعیاد شعبان بر شما و آقای مهاجرانی و خانواده و دوستان مبارکباد.بیم موج  
[ ۹۰/۲/۲۳ در ساعت ۱۶:۴۷  ]

سلام علیکم.سخت مشتاق دیداریم وقتی از درب هشت بیرون می آیم وبه یاد آن ملاقات کوتاه می افتم دعایت میکنم که سالم و سر بلند باشی ودیگر اینکه کی می شود دیدارها تازه گرددوملال مرتفع شود. هر کجا هستی خداوند یار و نگهدارت بادرفیع  
[ ۹۰/۱/۲۴ در ساعت ۱۷:۲۶  ]

سلام خانم کدیور. کتاب365روزدرصحبت قرآن آقای حسین االهی قمشه ای دربیش ازهزارصفحه بچاپ رسید.

: