توریست  
[ ۸۸/۴/۲ در ساعت ۱۳:۳۰  ]

من هم با پیشنهاد تیرداد موافقم ولی لظفاً با هماهنگی باشد که در ساعت خاصی مردم سراسر کشور اینکار را کنند .said  
[ ۸۸/۴/۲ در ساعت ۱۰:۰۲  ]

سید عطاء
ظلم ستمی که استبداد نعلین بر ما روا می دارد نیاز به این دارد که روشنفکران و روشنگران جامعه همچون شما کاری بکنید و مطمئن باشد در حافظه تاریخی مردم و تاریخ گم نخواهد شد

: