كلاس اولي  
[ ۸۵/۸/۱۵ در ساعت ۰۹:۰۴  ]

ديروز مسيح گفت طليتا قومي و داستايوفسكي با هنرمندي خاصي داستان را نقل ميكند كه همواره جاودان ميماند اين من را به ياد دو چيز انداخت
اول: گفته مرحوم استاد محمد تقي جعفري كه در باره حادثه عاشورا گفته است : عمق و عظمت حادثه عاشورا كه امروزه فقط به عنوان يك تراژدي مطرح است فراموش شده براي بيان حقيقت عاشورا بايد قلمي داشت عميق بايد ويكتور هوگوئي بيايد كه عمق حادثه را براي ما تبيين كند.
دوم: گفتمان ملي كه امروز در لبنان شاهد آن هستيم ديشب از كانال الجزيره گزارش اين گفتمان را ميديدم دور ميز حسن نصر الله و وليد جنبلاط و سمير جعجع و امين جميل نشسته بودند نمايندگان اقوامي كه تا ديروز با هم در تعارض بودند و لبنان شاهد تعارضات خونين آنها بود و امروز به گفتمان رسيده اند به راستي چه اتفاقي افتاده است ؟
من فكر ميكنم كه مقاومت لبنان دم عيسي بود كه عروس درگذشته بيروت را به خيزيدن فرا خوانده

: