محسن كريمي  
[ ۸۵/۷/۲۷ در ساعت ۰۳:۰۳  ]

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم
قرآن مراتب و بواطن دارد و شايد يك مرتبه آن در مرتبه بعد به ضد خود تبديل شود. مثلا در شريعت خدا و شيطان هست و خدا هدايت مي كند و شيطان گمراه مي كند. اما در مرتبه بالاتر متوجه مي شويم كه فقط خدا هست و بس و شيطان هم واقعا بنده خداست هر چند خودش نمي داند چرا كه هركسي را نمي تواند گمراه كند و هر كسي هم كه گمراه مي كند به اراده الهي است و لذا خدا گمراه كردن را هم بخودش نسبت مي دهد.(يضل من يشاء)
دوگانگي از ضعف توحيد است در مرتبه فراسوي شريعت ، هيچ چيز نه نفعي به ما مي رساند و نه ضرري(من دون الله ما لا ينفعهم و لا يضرهم ) يعني ظاهرا دروغ به ما ضرر مي رساند اما خداوند ميتواند از همين دروغ سود به ما برساند و لذا بعضي جاها دروغ گفتن واجب است. (اهم و مهم)(هر چيزي كه خدا آفريده در جايگاه اصلي اش خوب و عدل و در غير موضع آن ، بد و ظلم است)
عقل حيواني مي تواند بين خوب و بد خوب را انتخاب كند كه سگ هم مي فهمد كه ما به او خوبي كرده ايم و دمش را تكان مي دهد.اما عقل انساني مي تواند بين دو تا بد و بدتر ، بد را انتخاب كند كه واقعا براي او خوب است و بين خوب و خوبتر ، اگر خوب را انتخاب كرد ، واقعا بد است. لذا عقل انساني مجتهد است و خوب و بد اش ديناميك است .
الحمد لله رب العالمين

: