پویا  
[ ۸۵/۷/۲۱ در ساعت ۲۱:۴۲  ]

جنگ با ایران روم و مصردفاعی بوده اقا؟!!!!دفاع از دین و سرزمین یا گسترش دین و سرزمین؟دفاع برابرکدام لشکرکشی یا ازار مذهبی؟عبداللطیف  
[ ۸۵/۷/۲۰ در ساعت ۲۳:۰۷  ]

یحتمل که این سلسله تا به 50 نرسد به پایانی نرسد. و این پاپ - علیه آلاف ماعلیه - گوئی آزار داشت که چنین سر وصدایی بر پا کرد و خود به دنجی دررفت تا دیگران تا دیری محاجه کنند که کدام مبتنی بر رافت بوده است، اسلام یا مسیحیت...
و حالا کو کسی که بتواند کنکاش کند و دریابد حقیقت بی غبار را از پس غبار این همه قرن! اصلا فرض کنیم که از میان این همه واتیکان نشینی که هست یک - بلا تشبیه - دکتر مهاجرانی هم آنجا باشد اهل تحقیق و تدقیق و تبیین و مطالعه. ومشار الیه فارسیش هم خوب باشد و عربیش هم بد نباشد و برود سراغ نصوص قبل از منازاعات موجود و فی المثل تاریخ طبری را بردارد و هی ذکر فصل کند و عنوان بدهد و پاراگراف نشان کند و جمله بیاورد و چه.
اگر معتقدیم رافت خوب است خوب رئوف باشیم، اگر به خشونت کافریم همین را بگوئیم و ابلاغ کنیم و ...
خدا وکیلی حاجی، شما که ایقان داری اسلام برتر است و شیعه برترین است در همین حکومت علمای شیعهء حقه - که تا قبل از مهاجرت هیچگاه از زعمای قومش دور نبوده ای - در یک ترازوی بینا کفه رافت و شقاوت را در قیاس با هم چه جور می بینی؟ یادآوری پر هراس سالهای سیاهی که "او" به همت مریدان برتر از صد ده آباد و رندان مسحور قدرت، تا فراتر از مرزهای معصویت جسته بود، تلخ است و با ذکر مروت ابر مردی اسطوره ای مثل علی، پاک شدنی نیست.

: