بیم موج  
[ ۹۸/۴/۲۰ در ساعت ۱۷:۲۱  ]

با سلام .اگرجهان را زیبا ببینیم دیگر جنگ و غایتی نخواهد بود!!

: