سيد  
[ ۹۸/۳/۲ در ساعت ۰۴:۳۹  ]

ابن عم مکرّم،

عالی. از قضا اين روزها وقت است که جان را در وزش نفحات خطبه همام بنهيم و بهره ببريم. ممنون از اين يادآوری زيبا.

: