عاشق احمدی نژاد  
[ ۹۶/۱/۲۶ در ساعت ۱۰:۰۹  ]

احمدی نژاد خواهد آمد و پول ثروتمندان را بین فقرا پخش خواهد کرد. درود بر ااtarakame  
[ ۹۶/۱/۲۴ در ساعت ۱۷:۵۵  ]

نوشته اند که فردوسی وقتی می خواست شاهنامه را برای سلطان محمود بفرستد و حمایت او را از این اثر، و البته از شاعرش که خودش باشد، جلب کند ابیاتی می سراید در ستایش سلطان محمود و در بخش هایی از شاهنامه جای می دهد. از جمله در دیباچه شرحی می دهد از خوابی که برای این شاه دیده است و در آن خواب سلطان محمود شاهی است چنین و چنان تا آنجا که:
چو کودک لب از شیر مادر بشست / ز گهواره محمود گوید نخست
اگر فردوسی آن خواب را برای آن محمود دیده است، در همین سال های اخیر محمود دیگری (محمود احمدی نژاد) چنین خوابی را خودش برای خودش می بیند، آنجا که تعریف می کند در یکی از سفرهای خارجه اش در خیابانی کودک را در آغوش مادرش می بیند که تا چشمش به او می افتد محمود محمود می کند!محسن  
[ ۹۶/۱/۲۴ در ساعت ۱۷:۴۲  ]

متأسفانه تصور نمیکنم شورای نگهبان خیلی‌ به فکر سر بالا کردن و نگریستن در چشم ملت باشد، چه اگر بود این نبود داستان امروز ایرانمان ...

: