آتنا  
[ ۹۵/۱۲/۲۶ در ساعت ۱۳:۲۸  ]

سلام خانم کدیور
ترجمه فارسی مقاله درباره داعش را بگذارید ببینیم ما
خیلی ممنون

: