حسن  
[ ۹۵/۱۲/۷ در ساعت ۱۲:۳۰  ]

یک پیشنهاد داشتیم . تفسیر قرآنی را در مکتوب ننویسید . یک دفعه کتاب کنید چاپ کنید .
و زودتر

: