مریم  
[ ۹۵/۱۰/۱۷ در ساعت ۲۳:۰۵  ]

خانم کدیور عزیز
این عکس خیلی خوشگل شما مال کجاست و کیه ؟
چرا بین این همه کفش بدبو نشستید ؟
احتمالا برای تحصن مجلس باشه نه ؟ راستی آقای مهاجرانی در تحصن شرکت کرد برای حمایت از شما ؟
خانم دکتر چرا از خاطرلات مسپولیت سیاسی نمی نویسید ؟
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.gettyimages.com%2Fphotos%2Firanian-reformist-mp-jamileh-kadivariranian-attends-a-sitin-to-the-picture-id2873781%3Fs%3D594x594&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gettyimages.ie%2Fphotos%2Fjamileh-kadivar&docid=U3vvMiKrudAmMM&tbnid=vXCa_GYdXbkdKM%3A&vet=1&w=395&h=594&bih=624&biw=1264&q=KADIVAR&ved=0ahUKEwjRqOigoK7RAhUl6IMKHYH0D0Q4yAEQMwgMKAowCg&iact=mrc&uact=8
----
تحصن مجلس ششم است

: