...  
[ ۹۵/۵/۳ در ساعت ۱۴:۲۶  ]


The closed society's nightmare is not only repression and pressure to confirming a particular norm, But also it's the instability and unsteady balance which makes the occurrence of every event possible.سعيد صالحى  
[ ۹۵/۵/۱ در ساعت ۰۴:۵۳  ]

نمى دانم چه حكمتى است كه وقتى قدرت زير دندان بعضى مزه مى كند، سرمست مى شوند و متوهم. عجيب تر آنكه همه دقيقاً اشتباهات گذشتگان خود را مو به مو تكرار مى كنند و هيچگاه عبرت نمى گيرند.

: