حمیدرضا  
[ ۹۵/۳/۱۸ در ساعت ۱۸:۵۶  ]

چه پاراگراف آخر خوب بود .... آقای مهاجرانی کاش به جای مطرح کردن یکسری مسایل پیشپاافتاده و روزمره از همین جنس مسایل آن الاهی دان ارتدوکس بنویسید .
روزمره روزمرگی میارد . و چیزی هم به دنیا و آخرت آدم اضافه نمی کند . کم می کند که اضافه نمی کند . می خواهم چیزی بپرسم . شما کتاب فرار از مدرسه دکتر زرین کوب را خواندید ؟ و قضیه فرار از مدرسه غزالی را ؟
چرا در فرهنگ ما چه تاریخ فرهنگ نمونه غزالی و چه معاصر نمونه زرین کوب ما فراری از مدرسه هستیم ؟ اما غربی ها نمونه این ارتدوکس برعکس ما فکر می کنند ؟
مشکل از کجا است ؟

: