همشهری فرهاد  
[ ۹۵/۱/۲۵ در ساعت ۱۸:۵۹  ]

استاد انچه برقلم همیشه روان ودل انگیز شما رفت .من نیز به دیده دل وجان میبینم. بزرگان ومتفکران ادیان ومتاسفانه بیشتر دین اسلام ،از روی جهل،مصلحت و در حالت خیلی بدبینانه، شاید، تایید ضمنی این قبیل داستانها ،مقصرین اصلی هستند. هر روز سکوت وگوشه نشینی انها اتشیست بر خرمن.کجاست یک فتوا ی جمعی ،دعوت به راهپیمایی ،باز نمودن درهای مراکز دینی و هزاران قسم دیگر از این نوع.نمی دانم بلکه هست .ومن کور وکر هستم. دریغ وصد افسوس

: