تقی  
[ ۹۵/۱/۲۵ در ساعت ۰۸:۴۳  ]

تحسین آژانس شیشه ای یعنی تایید "نیروهای خودسر" که امروز بلای جان کشور شده اند!

نفس "خودسر بودن" -ولو "ذیحق"- در سراسر فیلم تبلیغ، تایید و تشویق می شود
***********
سینما بازتاب جریان زندگی و امر واقع است! بیانیه حقوق بشر و یا قانون اخلاق نیست. آژانس شیشه ای فیلمی چند بعدی ست و داوری در بارهد آن اسان نیستKeyvan  
[ ۹۵/۱/۲۴ در ساعت ۰۲:۱۶  ]

با دورود. مشکل از کجاست استاد, ایا ایشان بیدقتی کرده یا زبان فارسی در حال سقوط است?

: