رسول   
[ ۹۴/۹/۲۶ در ساعت ۱۰:۵۰  ]

سلام استاد
کاش همین جا بمانید! در مهاجران و ...
یکبار نقل قولی از چنگیز آیتماتوف را آورده بودید که از شما خواسته بود بنویسید! به گمانم منظورش، چنین نوشتنی بود!
نوشته ی شما مثل آتشی است در هوای سرد! آشنا و ناآشنا را به دور خودش جمع می کند و گرما می دهد!

: