مسعود راستی  
[ ۹۴/۶/۷ در ساعت ۱۶:۵۷  ]

صلح و سلام بر تو باد
- لعلک باخع نفسک .
- مشت آهنینش .
اگر اشتباه نکنم پائولو فرره گفته باشد : بهترین آموزش آزادی ، خود آزادی است . در این سه بخش اخیر بخوبی حکمت حکومت داری را از زبان قرآن نشان داده اید ، پس اگر بگوییم اسلام اولین عرضه کننده مشارکت مردم در امورست بیراه نخواهد بود .
نگاه خداوند همیشه با تو باد .

: