مسعود راستی  
[ ۹۴/۶/۴ در ساعت ۱۸:۲۶  ]

صلح و سلام بر تو باد
" چنان " که همین واژه در آیه ای دیگر کارکردی لطیف و مشابه دارد.
اینکه عنصر اصلی حکومتی ، حکمت باشد و اقتدار را برای رشد مردم بکار گیرد ، معیاری برای نقد حکومتهاست از جمله در کشورمان .
خدا در قرآن آنجا که از ضرورت قصاص سخن می گوید ، عفو را به همین سیاق که فرمودید برتر می نشاند و ترجیح می بخشد . شگفت تر آنکه در پاسخ آنانکه از پیامبر می پرسند چه را انفاق کنیم ، می فرماید عفو را .
نگاه خداوند همیشه با تو باد
*******
سلام
درود بسیار

: