مسعود راستی  
[ ۹۴/۵/۲۴ در ساعت ۱۶:۵۵  ]

صلح و سلام بر تو باد
الملل والنحل درست است .
پاراگراف آخر : تردیدی نیست ..... دو بار نام زردشت آمده که یکی زائد می نماید .
جزاک الله خیرا
*********
سلام
درود بسیار

: