مسعود راستی  
[ ۹۴/۵/۱۳ در ساعت ۱۸:۵۳  ]

صلح و سلام بر تو باد
بخش یکم : پس از این دیگر بخش های دوم و سوم و .... وجود ندارد .
بخش یکم پاراگراف سوم سطر چهارم : " توجه " و در ادامه " حقیقت " درست است .
همان پاراگراف چهارم سطر سوم : .... در کتاب مقدس ( وجود دارد که) بارها به کورش اشاره شده است .
در ظلّ اله محفوظ باشی
**********
درود بسیار

: