مریم  
[ ۹۴/۴/۲۴ در ساعت ۱۶:۴۵  ]

ببخشید آقای مهاجرانی بهترین ترجمه انگلیسی کتاب مقدس برای کی هستش ؟********
ترجمه معروف به ترجمه کینگز جیمز پنجممسعود راستی  
[ ۹۴/۴/۲۰ در ساعت ۱۵:۴۰  ]

صلح و سلام بر تو باد
پاراگراف اول سطر چهارم : بسیار " مهم " درست است .
پاراگراف چهار سطر سوم : .... برای موسی گفته است " و نیز " اضافه است و در ادامه " است " دوم نباشد زیباترست .
همان سطر هشتم : نکته بلیغ و شگفتی است که ..... " که " موصوله لازم دارد تا ارتباط جمله تا آخر حفظ شود.
در ظلّ اله محفوظ باشی .
******* سلام و درود بسیار

: