مسعود راستی  
[ ۹۴/۴/۲۱ در ساعت ۰۱:۳۰  ]

صلح و سلام بر تو باد
پاراگراف دوم سطر اول : بدیهی است که در " این " مرحله درست است.
همان سطر پنجم : یهلک ملوکا و یستخلف آخرین " است " فرعون را با
همان سطر هشتم: و آن روزهای خدایی- روز آزادی از ستم فرعون - را به یاد آنان بیاورد . ( جای را عوض شد ).
پاراگراف چهارم سطر اول: مفسرانی که....تلقی کرده اند در تکمیل...
( از سوی دیگر ) اضافه می نماید.
پاراگراف ششم سطر دوم: ...رمزی و اشاری نوشته اند مثل قشیری ... ( پس از فعل نوشته اند جمله تمام نیست )
پاراگراف هفتم سطر چهارم: به ما آموخت که مثل او رفتار کنیم این تفسیر .... ( پس از فعل کنیم جمله تمام نیست )
سالم و سرافراز باشید
********
سلام و درود بسیار
تمامی موارد اصلاح شد.

: