ف ج  
[ ۹۴/۷/۸ در ساعت ۰۴:۴۶  ]

رحمت ویژه خدا بر خضر به واقع چه بود؟ علم لدنی رو جدا از آن رحمت دانسته اید. آیا همان صفای ایمانش بود که به سبزی و خرمی اطرافش منجر میشد؟

براستی چقدر نسل ما محروم است از دیدن چهره و نگاه نورانی بندگان خوب و خالص خدا.

: