مریم  
[ ۹۴/۳/۴ در ساعت ۰۳:۵۰  ]

اگر بگویم تمام سوره یوسف انگار یک آیه است؛ پیام آن یک آیه چیست ؟
*********
ولایت خداوند و انسان عاشق خدا

: