بیم موج  
[ ۹۴/۲/۱۱ در ساعت ۱۲:۳۱  ]

سلام جناب آقای دکتر امیدوارم خوب وسلامت باشید وایام به کام باد.
درجواب استفان واینبرگ آنچه به اختصار می توان گفت اینکه
اگرهمه جای قرآن سخن از نهر وعسل و ... بود حرفشان درست درمی آمد ولی نکته های اعجازآمیز وعلمی دیگر هم چنین اتهامی برمی تابد؟!!ودیگراینکه قیاس وی قیاسی بیجاست چون خداوند دروحی برانبیاء بعدی زمینی هم نمایان میکند واین تمثیلات فهم بشری را از امورعلمی ووحیانی آسان میکند !!
*********
سلام
درود بسیاریگانه  
[ ۹۴/۲/۸ در ساعت ۲۰:۱۸  ]

سلام دکتر
کاش تا همیشه این نوشته ها را ادامه دهید...آرزو داشتم کسی اینگونه از قرآن بنویسد و شما این آرزو را برآورده کردید....
*********
سلام
انشاالله
همین نوشته ها هم به برکت خواست و دعای دوستان جوان میسر شد...و البته حال و هوای ماه رجب
التماس دعارضا  
[ ۹۴/۲/۷ در ساعت ۲۲:۴۲  ]

آقاي دكتر عزيز
شرمنده بخدا
ميتونين به متن زير پاسخ بدين
ﺍﮔﺮ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ

ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،

ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﺩ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻫﻮﯾﺞ ﻭ ﮐﻠﻢ ﺑﻮﺩ ...

ﺍﺯ ﺭﻭﺩ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺏ ﻫﻮﯾﺞ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﻧﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﮔﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ !...

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﯿﺰ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻬﺮ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯿﻮﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻨﮏ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺸﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺍﻧﺪ !

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎﻥ ﺟﺰﺍﺭﺿﺎﯼ ﺷﻬﻮﺕ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺏ ﺗﻨﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺳﮑﯿﻤﻮﻫﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥﻫﺎﯼ ﻗﻄﺒﯽ ﻭ ﮐﻮﻻﮎ ﺑﺮﻑ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ !


ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺒﻮﻩﻭ ﭘﺮﺁﺏ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ؟

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...


((ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﻭﺍﯾﻨﺒﺮﮒ))

ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ
***********
سلام دوست عزیز
در قران از دوگونه بهشت سخن گفته شده است. بهشت با مختصات ظاهری آب روان و سبزه و هوای دلپذیر و... و نیز از بهشت حضور خداوند.
حافظ که سروده است:
از در خویش خدا را- خدا یا- به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
مرادش همان بهشت حضور خداوند است.

: