عبدالکریم.اباد  
[ ۹۱/۵/۸ در ساعت ۱۸:۰۰  ]

1.بدلیل نبودن افرادی نظیر راشد
2.چنین زنانی امروزه وجود ندارند
میخواهم به اولویت 1بر2 تکیه نمایم

: