رضا  
[ ۹۱/۳/۲ در ساعت ۲۰:۱۲  ]

خانم دکتر خوشحالم که که به موضوع مصر- همانند تحلیگران وطنی- تنها از زاویه کمپ دیوید نمی نگرید. سالها قبل کتاب مصر از زاویه ای دیگر جنابعالی رو مطالعه کردم و اینک شاهد نگاه دوباره شما به مصر پس از مبارک هستم. امید که روز شاهد رابطه فرهنگی میان دو کشور باشیم این خسرانی است که هرگز جبران نمی شود.

: