علی  
[ ۹۰/۱۲/۹ در ساعت ۱۱:۰۱  ]

اگه فارس درست ترجمه می کرد باید تعجب می کردیم!

: