امیر  
[ ۸۹/۳/۲۶ در ساعت ۱۴:۴۷  ]

ترخدا سعی نکنید ولی فقیهی جدید بتراشید...

: